Pritužbe i prigovori pacijenata

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA / PRITUŽBE

Pacijent i/ili zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta ima pravo usmenim putem uputiti prigovor, odnosno pismenim putem pritužbu s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju “Biokovka” u Makarskoj.

Usmeni prigovor podnosi se voditelju Odjela, uz najavu medicinskoj sestri na šalteru ambulante, odnosno na šalteru Odjela fizikalnih terapija i dijagnostike.

Pisana pritužba ravnatelju podnosi se putem ispunjenog obrasca, na protokol, kod tajnice ravnatelja, ili putem pošte, odnosno elektronske pošte (pomocnikzakvalitetu@biokovka.hr).

Obrazac za podnošenje pisane pritužbe može se preuzeti na šalteru ambulante, na šalteru Odjela fizikalnih terapija i dijagnostike, kod tajnice ravnatelja ili u nastavku:

Dokumenti