Zaštita osobnih podataka

POLITIKA PRIVATNOSTI

Politikom privatnosti Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA pobliže objašnjava način obrade osobnih podataka ispitanika i ostalih sudionika (dalje: ispitanik) sukladno Uredbi ( EU)  2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Ispitanik je svaka živa fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju sa zakonitom svrhom. Ispitanici u BIOKOVCI su pacijenti (bolnički i ambulantni), hotelski gosti, zaposleni radnici, osobe koje sudjeluju u poslovnim aktivnostima bez zasnivanja radnog odnosa (učenici na praksi, pripravnici volonteri i sl.), vanjski članovi upravljačkih ili stručnih tijela, ponuditelji u postupcima javne nabave (obrtnici-fizičke osobe i ovlašteni predstavnici pravnih osoba), poslovni partneri-dobavljači, osobe obuhvaćene snimkama video-nadzora i ostale osobe čije podatke sa zakonitom svrhom BIOKOVKA obrađuje.

Podaci o voditelju obrade:
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA (dalje: BIOKOVKA) OIB: 22775078552 , Put Cvitačke 9, 21300 Makarska, tel: +385 21 602 200, 602 300, fax: +385 21 612 493, e-mail: ravnateljstvo@biokovka.hr

Službeni kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka:

BIOKOVKA u obavljanju svoje bolničke i ugostiteljsko-turističke djelatnosti, sukladno članku 6. Uredbe, prikuplja i obrađuje isključivo osobne podatke čija je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, te osobne podatke čija je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza voditelja obrade. 

BIOKOVKA ne dozvoljava prekomjerno prikupljanje i obradu podataka koji nisu nužni za zakonitu svrhu obrade. Kopiranje i/ili skeniranje osobnih dokumenata ispitanika izričito je zabranjeno, osim u slučajevima kada je korisnik podataka izričito na to ovlašten Zakonom.

BIOKOVKA je, kao voditelj obrade, odgovorna za zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, čije osobne podatke obrađuje (ispitanika), te u tom smislu provodi odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kako bi osigurala razinu sigurnosti koja je u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti osobnih podataka, te razmjerna rizicima povezanima s obrađivanjem osobnih podataka, tako da se osigurava takva zaštita koja onemogućava slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno otkrivanje osobnih podataka ili neovlašteni pristup osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani. Naročita zaštita posvećuje se posebnim kategorijama osobnih podataka (tzv. "osjetljivi podaci", kao npr. podaci o zdravlju).

BIOKOVKA sukladno zakonskim obvezama, osobne podatke ispitanika dostavlja na pisani zahtjev ovlaštenim sudskim i državnim upravnim tijelima.

BIOKOVKA, sukladno zakonskim propisima, podatke o pacijentima obrađuje korištenjem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH),  podatke o zaposlenim radnicima obrađuje kroz Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama i korištenjem informacijskog sustava Centraliziranog obračuna plaća u državnoj službi i javnim službama (COP). Podatke o hotelskim gostima unosi u eVisitor - informacijski sustav za prijavu i odjavu turista.

BIOKOVKA vodi Evidencije aktivnosti obrade osobnih podataka određenih kategorija ispitanika, u skladu s člankom 30. Uredbe o zaštiti podataka.

BIOKOVKA obrađuje osobne podatke ispitanika dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

BIOKOVKA omogućava ostvarivanje prava osoba (ispitanika) čije podatke obrađuje:

  • Pravo na pristup informacijama - imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.
  • Pravo na ispravak - imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni.
  • Pravo na brisanje - imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose prvenstveno iz razloga ako smatrate da  Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili ili ste; povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji ukoliko ste istu dali.  
  • Pravo na ograničenje obrade - imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako osporavate  njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju, ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka - imate pravo zatražiti od BIOKOVKE prijenos podataka drugom voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu u slučajevima: ako te podatke BIOKOVKA obrađuju na temelju dane privole koja se može opozvati, radi ispunjenja ugovornih odnosa ako se obrada provodi automatiziranim putem.
  • Pravo na prigovor - ako se osobni podaci ne obrađuju u legitimne svrhe ili obrane pravnih zahtjeva ako se obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ako se lspitanik protivi obradi i povuče privolu ako obrada nije nužna radi provođenja zadaća javnih tijela ili za potrebe javnog interesa

Ukoliko ispitanik želi ostvariti neko od navedenih prava, može za to koristiti Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika (preuzeti ovdje pdf / doc).

Ako ispitanik smatra da je BIOKOVKA prilikom obrade njegovih osobnih podataka povrijedila odredbe Uredbe o zaštiti podataka, može se obratiti neposredno Službeniku za zaštitu osobnih podataka BIOKOVKE radi utvrđenja eventualnih spornih pitanja. Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka, te omogućava ostvarivanje prava ispitanika sukladno odredbama Uredbe.
U slučaju povrede osobnih podataka ispitanik ima pravo uložiti žalbu Agenciji za zaštitu podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Ako bude utvrđena povreda osobnih podataka i ako bude vjerojatno da će ta povreda prouzročiti rizik za prava i slobode ispitanika, BIOKOVKA će izvijestiti bez odgađanja Agenciju za zaštitu osobnih podataka  (AZOP) kao nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, najkasnije u roku od 72 sata od saznanja o povredi. Ako je vjerojatno da će povreda prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, BIOKOVKA će na odgovarajući i učinkovit način informirati ispitanike o povredi osobnih podataka.

BIOKOVKA na svojoj službenoj internetskoj stranici www.biokovka.hr  koristi tzv. kolačiće (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Kolačići prema funkciji su: a) tehnički kolačići – obavezni kolačići (uvijek aktivni) – nužni za funkcioniranje Internet mjesta i ne mogu se isključiti u našim sustavima. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor na vaše radnje koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. Svoj preglednik možete postaviti da blokira te kolačiće ili pošalje upozorenje o njima, ali u tom slučaju neki dijelovi stranice neće raditi. Ti kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi vas mogle identificirati b) funkcionalni kolačići (mogu se isključiti) – omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju c)  statistički kolačići (mogu se isključiti)  – omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa u svrhu mjerenja i poboljšanja učinkovitosti  Internet mjesta d) marketinški kolačići (mogu se isključiti) – služe za praćenje korisnika kroz web stranice i prikazivanje ciljanih oglasa. 

Na našim stranicma koriste se isključivo  TEHNIČKI KOLAČIĆI (obavezni kolačići, koji se ne mogu isključiti) jer su nužni za funkcioniranje Internet mjesta

ODLUKA (Hrvatski sabor) O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Dokumenti