Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje, te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

 • poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA, Put Cvitačke 9, 21300 Makarska

 • elektroničkom poštom na adresu: ppi@biokovka.hr  (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama)

 • na broj fax-a: +385  21 612 493

 • osobno, kod tajnice ravnatelja BIOKOVKE, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

 • telefonom, na broj +385 21 602 464 ili +385 21 602 300

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Službenik za informiranje

Obrasci

Izvješća

Registri podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka registri podliježu pod obvezu zaštite osobnih podataka, te su isti dostupni na zahtjev nadležnih tijela i ovlaštenih osoba.“

 • Registar zaposlenika (REGZAP)
 • Registar pacijenata (CEZIH) 
 • Arhiva spisa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju BIOKOVKA
 •  Medicinska dokumentacija

Asset Lista

Samoprocjena